Tööõnnetus ja kutsehaiguskindlustus

Teine lähenemisviis on otsene regulatsioon seoses töötaja tervisekahjustusega. Töötervishoiu ja tööohutuse algaastatel räägiti ja loodeti, et Vabariigi Valitsus kehtestab sellekohase korra, üldnimetusega tööõnnetuste ja kutsehaiguste kindlustamise seadus (TÕKS). See tähendanuks seda, et iga tööandja vastutab igapäevaselt töötajate tervise eest ja mida väiksemad on töökeskkonna ohuteguritega seotud terviseriskid, seda väiksemad on kulutused töötajate kindlustamisele ehk materiaalne vastutus seoses töötajate tervisega. Aastal 2007 korrastati sellekohast regulatsiooni ja praegu on töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §14 lõige 5 sõnastatud, et: Töötajal on õigus saada tööst põhjustatud tervisekahjustuse eest hüvitist võlaõigusseaduses sätestatud ulatuses.

See tähendab lõppkokkuvõttes seda, et kui töötaja ei tea oma õigusi või ta ei ole kindel, et suudab tõestada kohtus tööandja süüd, siis jääb tööandjal töötaja tervise kahjustamisega seotud kulu kandmata ja töötaja saab oma hüvitised sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu, mis ei tee vahet, kas tegu on tööga seotud tervise kaotusega või muude põhjustega. See kokkuvõttes on tekitanud olukorra, kus paljud tööandjad ei ole huvitatud ega reaalselt sunnitud pingutama tervisliku töökeskkonna loomise nimel ja töötajad on ilma jäänud seadusega ettenähtud õigustest.