Nõuete rikkumine

Esimene lähenemisviis on kaudne regulatsioon, mis ei pruugi olla seotud töötaja tervisekahjustusega. See on vastutus töötervishoiu ja tööohutuse nõude rikkumise või täitmata jätmise eest ja on kajastunud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse 7. peatükis:

  1. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
  2. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 2600 eurot.

Eraldi on rõhutatud tööõnnetuse ja kutsehaiguse varjamist:

  1. Tööõnnetuse või kutsehaigestumise varjamise või uurimata jätmise, samuti kirjaliku raporti koostamata jätmise või muude tööõnnetuse või kutsehaigestumise registreerimise või uurimise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.
  2. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.