Järelevalveorganid

Isikukaitsevahendite turujärelevalvet teostavad oma pädevuse piires Tarbijakaitseamet ja Tööinspektsioon. Turujärelevalvele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seadust.

Lisaks töötaja tervisega, st töötervishoiu ja tööohutuse nõuetega seotud järelevalvele, tegelevad erinevate nõuete täitmise järelevalvega erinevad institutsioonid. Kuna ka need valdkonnad on rohkem või vähem seotud töötajate tervisega, siis siinkohal valikuline ülevaade teistest järelevalveorganitest.

Tehnilise Järelevalve Amet - järelevalve elektroonilise side võrgu terminaliseadmete ja raadioseadmete, ehitustoodete, elektri- ja elektroonikaseadmete, gaasiseadmete, masinate, surveseadmete, mõõtevahendite ja mõõtmistegevuse, kinnispakkide, elektroonilise side teenuste, digitaalallkirjateenuse, liinirajatiste, raadiohäirete, elektromagnetilise ühilduvuse ning energiatõhususe ja –märgistuse nõuetele vastavuse üle.
Päästeamet – riiklik tuleohutusjärelevalve (ohutu elukeskkonna loomine, inimeste teadlikkuse suurendamine, tuleohutusnõuete täitmise kontrollimine ja –rikkumiste menetlemine).

Keskkonnainspektsioon - koordineerib ja teostab järelvalvet looduskeskkonna ja loodusvarade kasutamise üle.
Terviseamet - talitused (4 piirkondlikku talitust) teostavad riiklikku järelevalvet immuniseerimise hõlmatuse, vaktsiinide külmahela toimimise, joogi-, loodusliku mineraal-, ujula- ja suplusvee, koolide- ja koolieelsete lasteasutuste ja noortelaagrite terviseohutuse üle ja kohaldavad riiklikku sundi.
Tarbijakaitseamet – järelevalve Tarbijakaitseseaduses ja sellest tulenevates õigusaktides esitatud nõuete täitmise üle.

Põllumajandusamet - teeb riiklikku järelevalvet ja kohaldab riiklikku sundi maaparanduse, taimekaitse, taimetervise, sordikaitse, seemne ja taimse paljundusmaterjali, mahepõllumajanduse, geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise, väetiste ning aiandustoodete valdkonnas seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

Veterinaar- ja Toiduamet - tegevuse eesmärgiks on tagada tarbijaskonnale ohutu, tervisliku ja kvaliteetse toidutoorme ja toidu tootmine, ära hoida ja likvideerida loomade nakkushaigusi, kaitsta inimest loomadega ühiste ja loomade kaudu levivate haiguste eest, kaitstes samas loomi nende tervist ja heaolu ohustada võiva inimesepoolse tegevuse või tegevusetuse eest, ning tagada põllumajandusloomade jõudlusvõime ja geneetilise väärtuse suurenemine ning genofondi säilimine ja loomakasvatuse majanduslik tasuvus.

Kõik järelevalveorganid on eelkõige ellu kutsutud ikkagi selleks, et iga ettevõtja oleks kursis kehtivate nõuetega ja saaks tagada ohutuse vastavas järelevalvevaldkonnas.