Muud seotud valdkonnad

Muude valdkondade seadusandlikud aktid võivad samuti käsitleda töötervishoiu ja tööohutuse teemat otseselt või olla mingil moel seotud töötajate tervise tagamise või töökeskkonnale esitatavate nõuetega.

Seisuga 01.04.2012 on Riigiteataja andmebaasis kokku 59 seadusandlikku akti, milles on käsitletud töötervishoidu ja tööohutust. Maaettevõtlusega on nendest seotud Taimekaitseseadus ning mõnede erialade kutseõppe riiklikud õppekavad (aiandus, tisleritööd, kalandustoodete tootja või töötleja, maamõõtmine, keskkonnakaitse, ehituserialad). Eelkõige on need suunatud sellele, et pöörata tähelepanu töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmisele või anda sellekohaseid teadmisi erialaspetsialistile. See tähendab, et erialaspetsialist peaks olema ettevõtjale heaks toeks ükskõik milliste töötervishoiu ja tööohutuse küsimuste lahendamisel.

Kaudsem seos töötervishoiu ja tööohutusega on õigusaktides, mis on suunatud ohutuse tagamisele ja milledega tutvumine võib anda mõne hea mõtte või idee töötaja tervise tagamiseks suunatud lahenduste realiseerimiseks oma ettevõtte töökeskkonnas. Siinkohal valikuline tähelepanujuhtimine järgmistele õigusaktidele:

Nimetatud seadustega kaasnevad omakorda erinevad määrused (üksikud näited):

Huvi võivad pakkuda ka tervisele suunatud õigusaktid, nagu näiteks Rahvatervise seadus

Öeldakse, et seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest, mistõttu on otstarbekas oma konkreetse tegevusega seotud õigusakte teada ja tunda. Eespooltoodud näited olid pigem sellised, millega on paljudel kokkupuudet. Spetsiifiliste nõuete teadasaamiseks on otstarbekas teha otsing Riigiteataja elektroonilises andmebaasis vastava märksõnaga kas õigusakti nimetuses või sisus.