Määrused

Määrused on erineva sisuga ja ülesehitusega, kuid enamusel juhtudest on nõuded suunatud mingile eesmärgile (muudatusele töökeskkonnas). Põhimõtteliselt võiks määrused ülevaatlikkuse huvides grupeerida järgmiselt:  

 1. Nõuded tegevusele või protseduuridele
  Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord
  Töötajate tervisekontrolli kord
  Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine
  Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord
  Kutsehaiguste loetelu
   
 2. Üldised nõuded töökeskkonnale
  Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
  Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
   
 3. Nõuded seoses töökeskkonna eripäraga (tegevusvaldkonnaga, töö spetsiifikaga)
  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses
  Kuvariga töötamise töötervishoiu ja -ohutuse nõuded
  Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
  • Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas
  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks
  Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
   
 4. Nõuded seoses rakendatavate meetmetega
  Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord
  Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas
   
 5. Nõuded seoses ohuteguriga
  Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
  Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetrite mõõtmise  kord
  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord
  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord
  Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
  Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid
  Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
  Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
  Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
  Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded tehislikust optilisest kiirgusest mõjutatud töökeskkonnas, tehisliku optilise kiirguse piirnormid ja kiirguse mõõtmise kord