Vibratsioon

Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord

2. peatükk TÖÖANDJA KOHUSTUSED
§ 4. Töökeskkonna riskianalüüs
(1) Tööandja on kohustatud töökeskkonna riskianalüüsi käigus kindlaks määrama vibratsiooni allikad, millega töötajad kokku puutuvad, ning vajadusel mõõtma kokkupuudet vibratsiooniga.
(2) Riskianalüüsi käigus peab pöörama erilist tähelepanu:
1) töötaja vibratsiooniga kokkupuute suurusele, tüübile ja kestusele, kaasa arvatud igasugune kokkupuude katkendliku vibratsiooniga või korduvate põrutustega;
2) käesolevas määruses sätestatud vibratsiooni piirnormidele ja meetmete rakendusväärtustele;
3) vibratsiooni võimalikule mõjule riskitundlike töötajate (nt rasedad, rinnaga toitvad naised, alaealised) tervisele;
4) kaudsetele mõjudele töötajate ohutusele, mis tulenevad olukorrast, kus vibratsioon häirib juhtimisseadiste nõuetekohast käsitsemist, näidikute jälgimist või töövahendi või ehitise stabiilsust;
5) töövahendi tootja või tarnija esitatud andmetele töövahendi vibratsioonitaseme kohta;
6) töövahendi seisukorrale ja kulumise astmele;
7) vibratsiooniga kokkupuute vähendamiseks kavandatud abiseadmete olemasolule;
8) üldvibratsiooniga kokkupuute võimalusele väljaspool tööaega, kui töötaja asub tööandja vastutusalas (nt viibimine puhke- või riietusruumis);
9) vibratsiooni mõju suurendavatele töötingimustele (nt madal õhutemperatuur, suur õhuniiskus, müra);
10) töötajate tervisekontrolli käigus saadavatele asjakohastele andmetele.

§ 5. Terviseriski vähendamine
(1) Kokkupuutest vibratsiooniga tulenevad riskid tuleb kõrvaldada nende tekkekohas või vähendada neid võimaliku miinimumini «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» §-s 121 sätestatud ennetuspõhimõtete kohaselt.
(2) Kui riskianalüüsi tulemusel selgub, et § 3 lõikes 2 või 4 toodud vibratsiooni meetmete rakendusväärtusi ületatakse, on tööandja kohustatud koostama ning rakendama tehniliste ja töökorralduslike meetmete tegevuskava töötajate vibratsiooniga kokkupuute vältimiseks või vähendamiseks. Tegevuskava koostamisel tuleb pöörata tähelepanu:
1) muude töömeetodite kasutamisele, millega ei kaasne või kaasneb väiksem kokkupuude vibratsiooniga;
2) töötajale selliste töövahendite kasutada andmisele, mille vibratsiooni suurus on teada ja on võimalikult väike;
3) vibratsiooniga kokkupuute kestuse ja intensiivsuse piiramisele;
4) töötajale sellise töögraafiku koostamisele, kus nähakse ette puhkepausid või vibratsioonivabad tööülesanded;
5) vibratsiooni mõju vähendavate abiseadmete (nt üldvibratsiooni vähendavad istmed, kohtvibratsiooni vähendavad käepidemed) hankimisele;
6) vibratsiooniga kokkupuutuvatele töötajatele vibratsiooni vähendavate kinnaste või jalatsite ning külma ja niiskuse eest kaitsva tööriietuse andmisele;
7) töökohtade ja vibreerivate töövahendite korrasoleku ja hoolduse tagamisele;
8) vajaduse korral töötamiskohtade paigutuse ja kujunduse muutmisele;
9) töötaja tervisekontrolli otsuses sisalduvatele töötervishoiuarsti ettepanekutele töökeskkonna või töökorralduse muutmiseks.
(3) Kui vaatamata rakendatud abinõudele vibratsiooni piirnormi ületatakse, peab tööandja viivitamata kindlaks tegema piirnormi ületamise põhjused ning tõhustama kaitse- ja ennetusmeetmeid, et vältida piirnormi edaspidist ületamist.

§ 6. Töötajate juhendamine ja väljaõpe
Tööandja tagab, et vibratsiooniga kokkupuutuvad töötajad ja töökeskkonnavolinik saaksid asjakohase juhendamise ja väljaõppe, mis eelkõige peab hõlmama järgmist:
1) vibratsiooni kahjulik mõju tervisele;
2) vibratsioonist põhjustatud tervisekahjustuse varajane avastamine ja sellest teatamine;
3) tervisekontrolli vajalikkus ja selle läbiviimise kord;
4) vibratsiooni piirnormid ja meetmete rakendusväärtused;
5) ettevõttes vibratsiooni mõõtmise ja terviseriski hindamise tulemused;
6) töökohas rakendatavad abinõud vibratsioonist tulenevate riskide vältimiseks või vähendamiseks (töökorraldus, isikukaitsevahendite kasutamine, ohutud töövõtted).

§ 7. Töötajate tervisekontroll
(1) Töötajate tervisekontrolli eesmärk on ära hoida ja diagnoosida vibratsioonist põhjustatud tervisekahjustusi.
(2) Tööandja tagab, et kõik vibratsiooniga kokkupuutuvad töötajad läbiksid tervisekontrolli vastavalt «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 13 lõike 1 punkti 7 alusel kehtestatud korrale.
(3) Kui tervisekontrolli käigus avastatakse töötajal vibratsioonist põhjustatud tervisekahjustus, tuleb tööandjal töökeskkonna riskianalüüs ja riskide vähendamiseks rakendatavad abinõud üle vaadata ning vajadusel paigutada töötaja teisele tööle või töökohale, kus ei ole vibratsiooniga kokkupuute jätkumise riski, võttes seejuures arvesse töötervishoiuarsti soovitusi.
(4) Kui tervisekontrolli käigus avastatakse töötajal vibratsiooniga kokkupuute tagajärjel tekkinud tervisekahjustus, peavad tervisekontrolli läbima ka teised töötajad, kes töötavad samalaadsetes tingimustes.
(5) Töötaja peab läbima tervisekontrolli töötervishoiuarsti poolt määratud ajavahemike järel ka pärast vibratsiooniga kokkupuute lõppu.