Raskuste teisaldamine

Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

§ 3. Tööandja kohustused
(1) Tööandja peab raskuste teisaldamisega seotud töötamiskohad kujundama ja kohandama nii, et muuta need töötajale võimalikult ohutuks. Selleks ta peab
1) hindama riski töötaja tervisele, arvestades §-s 5 loetletud ohutegureid;
2) riski esinemisel rakendama abinõud selle vältimiseks või vähendamiseks.
(2) Abinõude valikul ja rakendamisel peab tööandja konsulteerima töökeskkonnavolinikuga ja vajadusel töötervishoiuarstiga.
(3) Tööandja peab töötajaid teavitama kõigist teisaldustööga seotud ohtudest, sealhulgas raskuse massist ja raskuskeskme asukohast, kui raskus on ekstsentriline.
(4) Tööandja peab tagama, et töötajaid juhendatakse enne töötaja tööle lubamist töökohal, kus tema tööülesannete hulka kuulub raskuste teisaldamine tehniliste abivahendite õigest kasutamisest ja teisaldamisega seotud ohtude vältimisest, arvestades §-s 5 loetletud ohutegureid, ning et nad saaksid väljaõppe õigete töövõtete kasutamise kohta.
(5) Asjakohase juhendamise peab saama ka töötaja, kelle igapäevaste tööülesannete hulka teisaldustöö ei kuulu.
(6) Töötajate juhendamist ja väljaõpet võib läbi viia ainult tööandja määratud pädev isik.
(7) Tööandja peab töötajatele, kelle terviseriski hinne käesoleva määruse lisas toodud juhendi alusel on suurem kui 10, korraldama tervisekontrolli kehtestatud korras.
(8) Naistöötajate rakendamisel teisaldustööl peab tööandja jälgima, et teisaldatavad raskused ei ületaks nende eeldatavaid füüsilisi võimeid.
(9) Kui teisaldustöö moodustab põhiosa töötaja tööajast, võib töötajat sellel tööl rakendada alates 18. eluaastast. Rasedal, naisel kolm kuud pärast sünnitust ja alla 16-aastasel on teisaldustöö keelatud.

§ 4. Abinõud terviseriski vähendamiseks
Tööandja peab töötaja terviseriski vähendamiseks rakendama järgmisi abinõusid:
1) varustama töötaja sobivate tehniliste abivahenditega;
2) võimalusel vähendama teisaldatava raskuse massi;
3) tagama teisaldustööks sobiva sisekliima ning piisava ventilatsiooni ja valgustatuse;
4) tagama ohutuks teisaldustööks piisava vaba ruumi nii töötamiskohal kui ka liikumisteedel;
5) lühendama raskuse kandmisteed;
6) lühendama teisaldustöö kestust, sealhulgas nägema ette sobivad puhkepausid;
7) korraldama töö selliselt, et töötaja saaks teisaldustööd vaheldada füüsiliselt mittekoormavate tööülesannete täitmisega;
8) andma töötajale isikukaitsevahendid, kui teisaldustööga kaasneb vigastusoht.

Lisaks on määruses esitatud juhend terviseriski hindamiseks raskuste käsitsi teisaldamisel, mis võib olla abiks töökeskkonna riskianalüüsis.