Maavarade kaevandamine

Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Määrus on seotud Kaevandamisseadusega ja võib mõnel juhul haakuda maaettevõtluses tehtavate töödega. Lisaks tööandja kohustuste jaotisele on eraldi peatükk kaevandamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest.

§3. Tööandja kohustused
(1) Tööandja tagab, et:
1) töökoht projekteeritakse, ehitatakse, seadistatakse ja võetakse kasutusele ning seda käitatakse ja hooldatakse selliselt, et töötajad saavad teha tööd enda ja teiste töötajate ohutust ja tervist ohtu seadmata;
2) kõik töökohad, kus on töötajaid, on vastutava järelevaataja kontrolli all;
3) kõrvalised isikud võivad töökohal viibida tööandja või vastutava spetsialisti nõusolekul ja tema volitatud isiku saatel;
4) ohutusjuhendid on asjaomastele töötajatele arusaadavad;
5) esmaabivahendid on töötajatele kättesaadavad;
6) ohutusõppused toimuvad korrapäraselt.
(2) Tööandja tagab, et erilise ohuga seotud töö usaldatakse ainult pädevale töötajale ning et selline töö tehakse asjakohase juhendi järgi.
(3) Tööandja korraldab töötaja juhendamise ning väljaõppe «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 2 lõike 3 alusel kehtestatud õigusaktiga kehtestatud korras.
(4) Töötajate tervisele ohutu töökeskkonna ja seadmete ohutu kasutamise tagamiseks koostab tööandja kirjalikud ohutusjuhendid vähemalt järgmiste tegevuste kohta:
1) avariiseadmete kasutamine;
2) ohuolukorras käitumine;
3) kaevanduses liikumine;
4) tõsteseadmete, vintside ja inimeste veovahendite kasutamine;
5) ripikute kõrvaldamine;
6) lõhkematerjali käitlemine;
7) töötamiskohtade tuulutamine;
8) isikukaitsevahendite kasutamine.
(5) Tööandja tagab, et töökohas viiakse läbi «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 13 lõike 1 punktis 3 nimetatud riskianalüüs ning et selle tulemuste põhjal koostatud tegevuskava abinõusid rakendatakse töötajate ohutuse ja tervise tagamiseks. Riskianalüüs tehakse enne tööde alustamist ning kui töökohas tehakse suuri muudatusi, seda laiendatakse või ehitatakse ümber, tuleb riskianalüüs uuesti läbi vaadata.
(6) Tööandja tagab, et eriti ohtlikku tööd tehakse üldjuhul vähemalt kahekesi. Kui seda tehakse siiski üksi, peab töötaja asuma teistest töötajatest nägemis- või kuulmiskaugusel või peab tal olema kohane sidevahend.
(7) Tööandja tagab, et evakuatsiooni- ja päästevahendid ning rajatised hoitakse korras, et ohu korral tagada töötajate viivitamatu ja ohutu lahkumine töökohalt. Töötajate ohutuks väljaviimiseks allmaakaevandusest tuleb töötajad vajaduse korral varustada hingamisteede kaitsevahendiga, mis peab alati paiknema töötaja lähedal.
(8) Tööandja korraldab vajalikud sideühendused pääste- ja hädaabiteenistustega, et vajaduse korral saaks viivitamata alustada abistamis-, evakuatsiooni- või päästetoiminguid.
(9) Tööandja rakendab abinõud:
1) tulekahju ja plahvatuse tekkimise ning leviku vältimiseks, avastamiseks ja tõkestamiseks;
2) plahvatusohtliku või tervisele ohtliku koostisega õhu tekke takistamiseks.
(10) Kui töökohal töötavad samal ajal mitme tööandja töötajad, sõlmivad tööandjad «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 12 lõikes 3 nimetatud kirjaliku kokkuleppe töötervishoiu- ja tööohutusalase ühistegevuse ning iga tööandja vastutuse kohta. Ühistegevust koordineerib peatöövõtja.
(11) Kui mäeeraldise piires tehakse üheaegselt nii pealmaa- kui ka allmaatöid, peab tööandja tarvitusele võtma abinõud, mis tagavad töötajate ohutuse nii all- kui ka pealmaatöödel. Altkaevandatud massiivi seisukorda ja ettevaatusabinõude täitmist tuleb regulaarselt kontrollida.
(12) Tööandja teavitab töötajaid ja nende esindajaid kõikidest abinõudest, mida rakendatakse töökohas seoses tervise ja ohutusega, eelkõige nendest, mis on seotud käesolevas paragrahvis toodud nõuete rakendamisega. Asjakohane teave peab olema asjaomastele töötajatele arusaadav.
(13) Tööandja konsulteerib töötajate või nende esindajatega töökeskkonnaga seotud küsimustes, arvestab töötajate ettepanekutega töökeskkonna parandamise abinõude kavandamisel ning kaasab nad kavandatu elluviimisse.
(14) Tööandja korraldab tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise «Töötervishoiu ja tööohutuse s