Kemikaalid, plii, asbest

Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

§ 2. Töökeskkonna riskianalüüs
(1) Töökoha riskianalüüsi käigus on tööandja kohustatud:
1) iseloomustama töökoha töötingimusi, arvestades kõigi võimalike ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalidega seotud ohutegureid;
2) mõõtma töökeskkonna õhu keemiliste ainete sisaldust ja võrdlema neid piirnormidega;
3) hindama võimaliku terviseriski suurust, olemust ja kestust;
4) määrama ohutusabinõud ja nende rakendamise korra;
5) vormistama riskianalüüsi tulemused kirjalikult.
(3) Tööandjad peavad ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide hankimisel saama tarnijalt kogu asjakohase teabe ohtliku kemikaali kohta, et tagada kõigi võimalike ohutusabinõude õigeaegne rakendamine.

Määruses on esitatud rohkelt abinõusid ohtlikest kemikaalidest ja neid sisaldavatest materjalidest johtuva ohu vähendamiseks töökeskkonnas.

Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Kantserogeenid ja mutageenid kuuluvad keemiliste ohutegurite hulka ja määruses kehtestatud nõudeid tuleb täita, kui kemikaaliinfo kohaselt on vastav mõju olemas. Määruses eraldi nimetatud kantserogeenset ohtu põhjustavatest tööprotsessidest võib maamajandusega seoses nimetada kõva puidu, nt pöögi või tamme töötlemisel tekkivat tolmu. Tegelikult on maaettevõtluses kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuudet suhteliselt vähe. Kui seda esineb, siis on otstarbekas tutvuda otse määruse tekstiga, näiteks on siinkohal esitatud põhilised teemade nimetused.

2. peatükk TÖÖANDJA KOHUSTUSED
§ 3. Töökeskkonna riskianalüüs
§ 4. Terviseriski vähendamine
§ 5. Kontrollitav kokkupuude
§ 6. Erakorralise kokkupuute oht
§ 7. Tööhügieen
§ 8. Kantserogeenide või mutageenide käitlemisest teavitamine
§ 9. Töötajate väljaõpe
§ 10. Töötajate teavitamise erijuhud
§ 11. Kantserogeenidest või mutageenidest mõjutatud töökeskkonnas töötavate inimeste üle arvestuse pidamine
§ 12. Töötajate tervisekontroll

Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Määruse nõuded on põhimõttelised, otseselt tööandjale esitatud nõudeid ei ole. Vaatamata sellele peab tööandja kõik määruses välja toodud töökeskkonnale esitatud nõuded täitma.

Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Kuna asbestitööd ei ole maamajanduses suure mahuga, kuid siiski või esineda erinevate remonditööde korral, siis on otstarbekas tutvuda määruse tekstiga, näiteks on siinkohal esitatud põhilised teemade nimetused.

3. peatükk TÖÖANDJA KOHUSTUSED
§ 4. Tööandja esmane kohustus
§ 5. Töökeskkonna riskianalüüs
§ 6. Asbestitöö alustamisest teavitamine
§ 7. Asbestitöö kavandamine
§ 8. Terviseriski vähendamine
§ 9. Töötaja asbestiga kokkupuute piirnormi ületamine
§ 10. Tööhügieen
§ 11. Töötajate teavitamine
§ 12. Töötajate väljaõpe
§ 13. Töötajate tervisekontroll
§ 14. Asbestiga kokkupuutuvate töötajate üle arvestuse pidamine
§ 15. Asbestijäätmete käitlemine