Isikukaitsevahendid

Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord

§ 2.  Üldnõuded ja kohustused
(1) Tööandja varustab töötajad isikukaitsevahenditega, kui õnnetuse või haigestumise ohtu töökohas ei saa vältida ega piirata tehniliste ühiskaitsevahendite või töökorraldusabinõudega.
(2) Tööandja tagab, et isikukaitsevahendid vastavad tervisekaitse ja ohutuse põhinõuetele ning et neid hankides lähtutakse §-s 3 esitatud põhimõtetest.
(3) Tööandja annab isikukaitsevahendid ning korraldab nende hoolduse ja puhastuse oma kulul.
(4) Tööandja hoolitseb selle eest, et isikukaitsevahend:
1) vastaks täielikult kaitsevajadusele;
2) ei põhjustaks kandjale liigset koormust ega vähendaks töötaja nägemist või kuulmist korrigeerivate vahendite toimet;
3) sobiks kasutajale;
4) sobiks kasutada kindlates tööoludes;
5) vastaks ergonoomianõuetele ning oleks kooskõlas töötaja terviseseisundiga.
(5) Kui töökohal toimib mitu ohutegurit, mille tõttu on töötajal vaja kasutada rohkem kui ühte isikukaitsevahendit, peavad need vahendid omavahel sobima.
(6) Tööandja on kohustatud:
1) tagama, et töökohal oleks ruum isikukaitsevahendite hoidmiseks ja hooldamiseks;
2) pidama töötajatele väljastatud isikukaitsevahendite arvestust;
3) enne kasutusaja lõppu oma kulul parandama või asendama kõlbmatuks muutunud isikukaitsevahendi;
4) tagama, et töötajale väljastatav isikukaitsevahend oleks töökorras, puhas ning et seda valmistaja antud kasutusjuhendi kohaselt regulaarselt kontrollitaks ja hooldataks;
5) korraldama töötajale isikukaitsevahendi kasutamise väljaõppe, vajadusel näitliku kasutamise ning teavitama töötajat terviseriskist, mis kaasneb kaitsevahendi mittekasutamisega;
6) korraldama kasutustähtaja ületanud või muul viisil kõlbmatuks muutunud isikukaitsevahendite või nende vahetatavate saastunud osade käitlemise «Jäätmeseaduse» (RT I 1998, 57, 861; 1999, 23, 353) kohaselt;
7) märgistama asjakohaste ohutusmärkidega töökoha need ohualad, kus on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendit.

Täiendavalt saab määruses tutvuda veel riskianalüüsi ja isikukaitsevahendite kasutuselevõtu seostega, isikukaitsevahendi sobivuse, nõuetekohase kasutamise, kontrollimise, juhendamise, hügieenipõhimõtete ja töötajate soovide arvestamise põhimõtetega.