Optiline kiirgus

Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded tehislikust optilisest kiirgusest mõjutatud töökeskkonnas, tehisliku optilise kiirguse piirnormid ja kiirguse mõõtmise kord

2. peatükk TÖÖANDJA KOHUSTUSED
§ 4. Töökeskkonna riskianalüüs
(1) Tööandja on kohustatud välja selgitama optilise kiirguse allikad töökeskkonnas.
(2) Kui töötajad puutuvad kokku optilise kiirgusega, peab tööandja hindama ja vajaduse korral mõõtma või arvutama optilise kiirgusega kokkupuute taset, et oleks võimalik kindlaks määrata ja rakendada vajalikud meetmed kokkupuute piiramiseks kohaldatavate piirnormideni.
(3) Riskianalüüsi käigus peab pöörama erilist tähelepanu:
1) optilise kiirgusega kokkupuute kestusele ja tasemele ning kiirguse lainepikkusele;
2) lisades 1 ja 2 sätestatud kokkupuute piirnormidele;
3) optilise kiirguse allikate ja nendega seotud töövahendite tootjate või tarnijate antud tehnilistele andmetele ja soovitustele seadmete paigaldamisel, märgistamisel ja kasutamisel;
4) rakendatavate ohutusabinõude tõhususele;
5) riskirühmadesse (eelkõige alaealised, rasedad) kuuluvate töötajate tervisele ja ohutusele;
6) valgustundlike kemikaalide ja optilise kiirguse koosmõjule, mis võib kahjustada töötajate tervist;
7) võimalikele kaudsetele mõjudele nagu ajutine pimestamine, plahvatus või tulekahju;
8) töötajate tervisekontrolli tulemustele;
9) töötaja kokkupuute võimalusele mitme optilise kiirguse allikaga;
10) Rahvusvahelise Elektrotehnika Komisjoni (IEC) asjakohastele standarditele, mis puudutavad lasereid ja kõiki tehislikke allikaid, mis võivad tekitada samalaadset kahju kui klassi 3b või 4 laser.
(4) Töötaja terviseriski hindamisel tuleb arvesse võtta optilise kiirguse allika või sellega seotud töövahendi tootja või tarnija esitatud teavet ja tehnilisi andmeid, kui seade on hõlmatud asjakohaste ühenduse direktiividega.

§ 5. Terviseriski vähendamine
(1) Optilise kiirgusega kokkupuutest tulenevad riskid tuleb kõrvaldada nende tekkekohas või vähendada neid võimaliku miinimumini «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» §-s 121 sätestatud ennetuspõhimõtete kohaselt.
(2) Kui riskianalüüsi tulemusel selgub, et optilise kiirguse tase töökeskkonnas võib ületada piirnorme, on tööandja kohustatud koostama ja rakendama tehniliste ja töökorralduslike meetmete tegevuskava kiirgusega kokkupuute vähendamiseks. Tegevuskava koostamisel tuleb tähelepanu pöörata:
1) muude töömeetodite kasutamisele, mis väldivad või vähendavad optilisest kiirgusest põhjustatavaid terviseriske;
2) optilise kiirgusega kokkupuute taseme vähendamiseks olemasolevate asendusseadmete kasutamisele;
3) tehnilistele meetmetele optilise kiirguse vähendamiseks, vajaduse korral blokeerimis-, varjestus- või muude tervist kaitsvate seadmete kasutamisele;
4) töövahendite, tööruumide ja töötamiskohtade hooldusprogrammide loomisele;
5) tööruumide ja töötamiskohtade kujundusele ja paigutusele;
6) kokkupuute kestuse ja kiirguse taseme piiramisele;
7) asjakohaste isikukaitsevahendite, eriti silmakaitsete (kaitseprillide) kättesaadavusele;
8) optilise kiirguse allikate ja nendega seotud töövahendite tootjate või tarnijate antud soovitustele seadmete paigaldamisel, märgistamisel ja kasutamisel.
(3) Tööandja on kohustatud märgistama «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 4 lõike 4 alusel kehtestatud määruses «Ohutusmärguannete kasutamise nõuded töökohas» esitatud asjakohaste hoiatusmärkidega töövahendid, mida töötajad kasutavad, ning tööruumid ja ohualad, kus töötajad võivad kokku puutuda optilise kiirguse tasemega, mis ületab kokkupuute piirnormi. Tööandja peab piirama juurdepääsu ohualadele, kui see on tehniliselt teostatav ja kokkupuuteohu tõttu õigustatud.
(4) Töötajate kokkupuude optilise kiirgusega ei tohi ületada piirnorme. Kui vaatamata rakendatud abinõudele kokkupuute piirnormi ületatakse, peab tööandja viivitamata kindlaks tegema piirnormi ületamise põhjused ning tõhustama kaitse- ja ennetusmeetmeid, et vältida piirnormi edaspidist ületamist.
(5) Tööandja arvestab lõikes 2 nimetatud meetmete rakendamisel riskirühmadesse kuuluvate töötajate vajadustega.

§ 6. Töötajate juhendamine ja väljaõpeTööandja tagab, et optilise kiirgusega kokku puutuvad töötajad ja ettevõtte töökeskkonnavolinik saaksid asjakohase juhendamise ja väljaõppe, mis eelkõige peab hõlmama järgmist:
1) optilise kiirguse kahjulik mõju tervisele;
2) optilise kiirgusega seotud tervisekahjustuste varajane avastamine ja nendest teatamine;
3) töötajate tervisekontrolli vajalikkus ja selle läbiviimise kord;
4) töökohas optilisest kiirgusest tulenevate terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks rakendatavad meetmed;
5) töökohas kasutatavate hoiatusmärkide tähendus, ohualad ja juurdepääsu piirangud;
6) optilise kiirgusega kokkupuute taseme mõõtmise või arvutamise tulemused töökohal võrrelduna piirnormidega;
7) ohutud töövõtted töövahendite, eriti laserseadmete kasutamisel, et minimeerida optilisest kiirgusest tingitud terviseriske;
8) isikukaitsevahendite nõuetekohane kasutamine.