Määruste nõuded

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel kehtestatud määrustes on paljudes eraldi esitatud nõuded, mille sisuks on ümberkorraldused või konkreetsed tegevused töökeskkonnas. Tavaliselt on need sõnastatud tööandja kohustustena. Arusaadavalt tuleb nõuded täita, kuid selleks on otstarbekas leida endile sobivaimad lahendused. Eriti tõsiselt tuleb suhtuda nende nõuete, mille täitmata jätmine suurendab töötaja terviseriski, täitmisse. Järelikult peaksid selliste nõuetega kaasnevad ohutegurid olema kajastunud ka töökeskkonna riskianalüüsis.

Spetsiifiline on see, et osa nõudeid on vahetult tööandja kohustustena kirja pandud, osa üldisemad nõuded. Vaatamata sellele tuleb juhinduda seaduse nõudest, et tööandja tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras. See tähendab, et kogu määruste teksti on vaja teada ja võimaluste kohaselt täita kõik nõuded.

Neile, kes eelistavad siinkohal kompaktset ülevaadet erinevates määrustes esitatud nõuetest, mis käsitlevad erinevaid lahendusi töökeskkonnas, on järgnev kokkuvõte. Tähelepanu! Kuna aeg-ajalt muutuvad regulatsioonid, siis on otstarbekas lugeda määruse hetkel kehtivat redaktsiooni, mille kättesaamiseks on juhised alapeatükis Õigusaktid või määruse nimetusel klikkides.

Lisaks õigusaktide nõuetele või nende nõuete täitmiseks võib leida erinevaid materjale ja spetsialistide soovitusi. Vaata teemat Materjalid.