Töötajate kaasamine

Töötervishoius ja tööohutuses on olulisel kohal töötaja, kelle tervislikust seisundist sõltub ettevõtte käekäik. Kuna töötaja tunnetab kõige paremini „kust king pigistab“, tuleb väärtustada koostööd töötajatega.

Kuna töötajad on erinevad oma suhtumiselt tervisesse, isikuomadustelt, vajadustelt, võimetelt, pärilikkuselt jne; on töötervishoiu ja tööohutuse põhimõtteks töötajatega koostöö. See võimaldab tagada kõigile sobivaimal ja mõistlikuimail viisil tervislikud töötingimused.

Arusaadavalt sõltub väga paljudel juhtudel töötaja tervis tema enda teadlikust tegutsemisest, mistõttu on töötajate kaasamine töötervishoiu ja tööohutuse üks võtmeküsimusi tööandja jaoks.