Ootamatu sündmus, planeerimata kulud

Ohtlik töö tapab miljoneid, maksab aga miljardeid.
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni mõte oma kuukirjas „The World of Work“ 2011. a suvel
.

Juhul kui töötervishoiu ja tööohutusalane tegevus ettevõttes ei ole taganud põhieesmärgi täitmist, tuleb tegeleda väga ebameeldiva tagajärjega ehk ootamatu sündmusega ja planeerimata kuluga. Selle tagajärje üldnimetus on tervisekahjustus ja maksimaalsel juhul töötaja surm. Kahjuks maksimaalselt tulemuslikku ennetustööd teha ei ole võimalik, aga kui kõik võimalik on tehtud, jääb ära vähemalt suur moraalne kahju.

Tavaliselt mõeldakse siiski materiaalsele kahjule ja eelkõige on see seotud töötaja puudumisega ja sellest tingitud tööprotsessi häirumisega. Tavaliselt toob see kaasa saamata jäänud toodangu ja lisakulud. Täiendavalt tuleb kulutada seoses uue töötaja otsimise ja palkamise ning väljaõppega. Väga kvalifitseeritud ja kogemustega töötaja asendamiseks võib kuluda aastaid.

Alati võivad koos tervisega saada kahjustatud seadmed, masinad, tooraine või valmistoodang, aga kindlasti ka keskkond. Väheoluline pole ka see, et juhtumi uurimisega seotud protseduurid on ajamahukad ja ebameeldivad. Erinevatest uuringutest on selgunud, et töötervishoiu ja tööohutuse tõhus juhtimine on seotud ettevõtte edukuse ja tasuvusega. Terved töötajad on tootlikumad ja nende töö võib olla kõrgema kvaliteediga. Kui tööga seotud õnnetusi ja haigusi on vähem, esineb ka vähem töölt puudumisi. Selle tulemusel on omakorda vähem töökatkestusi.

Aastal 2012 alustati Euroopa Liidus kaheaastast tervislike töökohtade kampaaniat „Ennetame riske üheskoos”. Uus kampaania seab tähelepanu keskpunkti juhtkonna tegevuse ning töötajate osalemise tähtsuse töötervishoiu ja tööohutuse parandamisel. Loodetavasti on tööandjate ja töötajate vaheline koostöö võtmesõnaks kutsehaiguste ja tööõnnetuste vältimisel.

Tööinspektsiooni kodulehel on leitav tööõnnetuste maksumuse mudel, mis aitab hinnata, missuguseid planeerimata kulutusi toovad endaga kaasa tööõnnetused ettevõttes. Selline mudel on kasutusel paljudes riikides. Kulude väljatoomise üheks mõtteks on näidata, kui palju läheb maksma tervist kahjustav töökeskkond või seaduste nõuete mittetäitmine. Kui mudelit natuke kohendada, saab seda kasutada ka tööga seotud haiguste maksumuse arvutamiseks.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse 5.peatükist leiab tööõnnetuse, kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse mõiste; üldnõuded ja nõuded tööõnnetuse ning kutsehaiguse uurimisele.

Tööõnnetuse kohta on võimalik lugeda ka Tööinspektsiooni kodulehelt.