Alustuseks

“Neile, kes räägivad, et tööohutus on kallis, ütleksin, et selle puudumine maksab palju rohkem.”
Paul Lampit, Taylor Woodrow Plc kindlustusteenuste direktor

Suurem osa töötervishoiu ja tööohutuse põhimõtetest ja regulatsioonidest kehtib ühtmoodi iga ettevõtte jaoks. Pole oluline, oled Sa tegev metsanduses, põllumajanduses, metallitööstuses, kontoris või mujal, enamus nõudeid on ühised. Siiski esineb ka spetsiifilisi tegevusvaldkonnaga seotud nõudeid ja põhimõtteid (näiteks töökeskkonna ohutegurid). Kuigi käesoleva kodulehe sihtgrupp on maamajandusettevõtted, ei ole seda pidevalt rõhutatud, vaid juhitud tähelepanu kohtades, kus ettevõtluse eripäraga peaks kindlasti arvestama. 

Iga ettevõtja ja ettevõtte tegevuse eesmärgiks on tulemuslik tegutsemine. Tihti peetakse parima tulemuse saavutamisel oluliseks kaasaegse tehnika, tehnoloogia, tooraine, materjalide jmt omamist ja kasutamist. Kui selle kõrval unustatakse ära inimfaktor, võib oodatud tulemus jääda kättesaamatusse kaugusesse. Iga ettevõtja soovib, et tema töötajad omaksid piisavaid eeldusi, teadmisi, kogemusi ja muid vajalikke väärtusi. Tark ettevõtja peab aga samaväärselt oluliseks töötajate tervist. Töötervishoiu ja tööohutuse põhimõtted on oluliseks abimeheks tööandjale töötajate tervise väärtustamisel.

Ühelt poolt on Euroopa Liidus kehtestatud miinimumnõuded eesmärgiga kaitsta töötajaid tööõnnetuste ja kutsehaiguste eest, teiselt poolt on tööandja jõudnud arusaamisele, et tööõnnetuste ja tööst põhjustatud haigestumistega kaasnevad kulud, mis eduka ennetamise korral on välditavad. Järelikult: mida tervem on töötaja, seda väiksemad on kulud tema tervisele ja seda suurem on ettevõtluse tulu. On loomulik, et ka töötaja tervisega tegelemine on seotud kuludega. Sellest lähtuvalt on oluline optimeerida töötajate tervisega tegelemise kulude ja tulude vahekord, mis on erinevates ettevõtetes erinev ja seetõttu ongi igas ettevõttes töötervishoid ja tööohutus vägagi eriilmeline.

Töötervishoid ja tööohutus tugineb:

  • õigusaktide nõuetele, milliste osas nõustavad ettevõtteid tööinspektorid ja kontrollivad nõuete täitmist, nõuete mittetäitmisega kaasneb vastustus;
  • teadmistele ja abile, mida saadakse erinevatest allikatest  ja ettevõttevälistelt teenuseosutajatelt;
  • kogemustele ettevõtte, tegevusvaldkonna või riigi tasandil;
  • ettevõtte vajadustele ja võimalustele.

Töötervishoid ja tööohutus on ettevõtte tegevuse lahutamatu osa eesmärgiga vältida tööõnnetusi ja tervisekahjustusi ning säilitada töötaja töövõime ja heaolu.

Töötervishoiu ja tööohutuse võib jagada üksikuteks osadeks või teemadeks, millest arusaamine ja elluviimine tagab ettevõttele sobivaimad lahendused. Lisaks töötervishoiu ja tööohutuse teema avalehele, kus teemad on grupeeritud, on võimalik töötervishoiu ja tööohutusega tutvuma asuda ka skeemiga, mis avaneb siin.

Käesoleva veebilehe sisu on koostanud Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse konsulent Jaan Bachmann ja Qvalitas Arstikeskuse valdkonnajuht Alar Seiler ajavahemikul jaanuar-juuni 2012.