Materjalid

Lisaks õigusaktidele või siis õigusaktide üldsõnaliste nõuete täitmiseks on vaja täiendavaid teadmisi. Erinevaid materjale, kust hankida täiendavaid teadmisi, on väga palju, nende hulgast tuleb valida sobivam.

Erinevad kodulehed on kõige paremini kättesaadav võimalus täiendava informatsiooni saamiseks. Ilmselt kõige usaldusväärsemad on töötervishoiu ja tööohutusega tegelevad institutsioonid Sotsiaalministeerium ja selle allasutused Tööinspektsioon ja Terviseamet.

Sotsiaalministeeriumi kodulehel on vaja läbi teha käik Esilehele > Sinule > Tööandjale > Töökeskkond, et jõuda töötervishoiu ja tööohutuse materjalideni, Tööinspektsiooni kodulehel käik Töötervishoid ja tööohutus ja Terviseameti kodulehel Tervishoid > Töötervishoid. Nimetatud kodulehtedelt avanevad veel täiendavad lingid. Kõige rohkem materjali ja kõige süstematiseeritumalt leiab Tööinspektsiooni kodulehelt, seal on ka kõige rohkem linke täiendavatele allikatele. Tööinspektsiooniga on võimalik suhelda ka Facebook’is ja Twitter’is.

Olulisel kohal on Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuur ning selle Eesti võrgustik. Viimasel on põhimaterjalid linkide Hea tava (erinevad Euroopa Liidu kampaaniate materjalid) ja Teemad (mõnel määral kordub eelmise lingi all olev materjal) all. Maaettevõtlusega seoses on eriti väärtuslik põllumajanduse temaatika.

Töötervishoiu ja tööohutuse algaastatel püüti juhinduda Suurbritannia kogemustest ja kasutada nende materjale, seda võib teha ka nüüd, sest kuid Suurbritannias on nõuded mõnevõrra kõrgemad kui Euroopa Liidus tervikuna. Palju väärtuslikku seoses maamajandusega leiab ka sellelt kodulehelt.

Seega on võimalik otselinkidega või otsinguga märksõna järgi leida palju materjali, mille hulgast on võimalik valida sobivat.

Siinkohal veel mõned huvi pakkuda võivad lingid, mis on seotud töötervishoiu ja tööohutusega või lihtsalt tervisega:

Riigiportaal - Eesti.ee
Mürgistusteabekeskus
Terviseportaal
Tööstressi portaal
Tehnilise Järelevalve Amet
Eesti Standardikeskus

Parimad praktikad ehk teiste kogemus on ka kindlasti alternatiivne materjal, millega tutvumisel võib saada endale sobiva idee või mõtte töökeskkonna parendamiseks. Alates 2009 aastast on Tööinspektsiooni kodulehele koondatud erinevate ettevõtete töötervishoiu ja tööohutusalaste tegevuste ja lahenduste näiteid.

Samuti leiab Tööinspektsiooni kodulehelt ohutu tööelu tarkvara OTT.

Loomulikult on veel erinevat kirjandust; töötervishoiu ja tööohutuse abimaterjale, mida müüvad sellele spetsialiseerunud ettevõtted; keerulisemate probleemide lahendamisel võib abi saada ka eriala- aja teadusajakirjadest, millele tänapäeval on väga hea ligipääs raamatukogude vahendusel ja loomulikult keerulisemad infootsingu süsteemid.

Iga teema juures on veel täiendavalt viiteid kasutatavatele materjalidele, millest võib olla abi ettevõttele sobiva töökeskkonnaalase lahenduse leidmiseks olukorras, kus seadus täpset nõuet ei ole kehtestanud. Kuid need kõik on ideed ja soovitused, mille sobivust peab enne kasutuselevõtmist analüüsima ja otsustama sobivuse üle.