Töötaja kohustused ja õigused

Töötaja kohustused ja õigused (TTOS §14) on töötaja koostööprintsiibi juriidiliselt sõnastatud tõlgendus. Kohustused algavad märksõnaga „osaleda“, mis ongi põhikohustus. Osalemise teemasid ja vajadust selgitab tööandja juhendamise käigus. Täpsustusena võib eraldi rõhutada:

  • olemasolevatest töötervishoiu ja tööohutuse meetmetest ja nõuetest arusaamist ning täitmist;
  • enda ümber nii enda kui teiste tervisele või varale ohu märkamist;
  • tervist ohtu seadvast tegevusest hoidumist.

Töötajal on terve rida õigusi, mis on igati loogilised ja asjakohased. Kahjuks on seni lahendamata olukord, kui töötajat on tabanud töövõime kaotus, mida saab seostada töötamisega. Eestis puudub tööõnnetuste ja kutsehaiguste kindlustamise kord, mistõttu on äraelamist võimaldava hüvitise saamine seotud teadmatusega.

Töötervishoiu ja tööohutuse põhimõtte kohaselt ei vabasta töötaja kohustused tööandjat asjaomasest vastutusest.