Juhendamine ja väljaõpe

Töötajate töötervishoiu ja tööohutusalane juhendamine sisaldab 3 põhilist eesmärki:

  1. töökeskkonna ohutegurite tutvustamine ja igakülgse info edastamine töötajatele;
  2. ohuteguritest tuleneva tervisemõju ja terviseriski suuruse selgitamine;
  3. ettevõttes kasutusel olevate ennetusmeetmete tutvustamine ja kasutuskorra selgitamine.

Sotsiaalministri määrus Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord sätestab juhendamise protsessi sisu, toimingud ning juhenditele esitatavad põhinõuded (määruse 3. peatükk).

Iga töötaja peab läbima enne tööle asumist sissejuhatava juhendamise, mille viib läbi töökeskkonnaspetsialist tööandja kinnitatud juhendi alusel. Määruses loetletud nõuetele lisaks võib võtta eesmärgiks ettevõtte töökeskkonnapoliitika tutvustamise ja selgitamise.

Järgneb esmajuhendamine, mis tugineb tööandja poolt koostatud ja kinnitatud ohutusjuhenditele tehtava töö või kasutatavate seadmete, masinate, tööriistade, veokite ja muude töövahendite kohta. See tähendab läbimõeldud juhendite süsteemi, et efektiivselt ja arusaadavalt ning optimaalses mahus tagada töötaja edaspidine toimetulek seoses ohutu töötamisega. Juhendamise järel tuleb veenduda, et töötaja kõigest aru sai ja vajadusel täpsustada nõudeid. Järgnev väljaõpe kinnistab saadud teadmised, vajadusel tuleb olulisemaid nõudeid korrata. Iga muudatus töökeskkonnas, uute seadmete kasutuselevõtt, töötaja uued tööülesanded, täiendavad teadmised jmt toovad endaga kaasa täiendjuhendamise. Täiendjuhendamise sisu ja mahu määrab tööandja. Oluline on teada, et täiendjuhendamine tuleb teha ka siis, kui töötaja töös on olnud kolmest kuust pikem vaheaeg. Kui ollakse veendunud, et töötaja suudab aru saada ennetusmeetmete vajalikkusest ja osaleb enda tervise säilitamise protsessis, lubatakse ta iseseisvale tööle. Kõik juhendamise etapid ja sisu vormistatakse kirjalikult ja töötaja kinnitab enda valmisolekut ja teadlikku osalemist allkirjaga.

Hästi tähtis on, et kõik töötajad, kellega koos uus töötaja alustab ettevõttes, täidavad samuti kõiki nõudeid ja kasutavad tööandja poolt rakendatud ennetusmeetmeid ja  põhimõtteid.

Ohutusjuhenditele on esitatud väga vähe juriidilisi nõudeid. Sellepärast on laialdaselt levinud vanadele juhenditele „noorenduskuuri“ tegemine või näidisjuhendite kasutamine. Sellised juhendid on keerulised ja tähelepanu hajutavad. Iga ettevõte peaks koostama endile sobivaimad juhendid, kusjuures selles on palju otsustamisvabadust.

Täiendavaid ideid ja mõtteid saab määruse nõudeid selgitavast juhendmaterjalist töötervishoiu ja tööohutusalane koolitus ja juhendamine.