Tööst põhjustatud haigus

Tööst põhjustatud haigus on töökeskkonna ohuteguri põhjustatud haigus, mida ei loeta kutsehaiguseks. Tööst põhjustatud haigestumisest teatab töötervishoiuarst kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt viie päeva jooksul pärast haiguse diagnoosimist Tööinspektsiooni kohalikule asutusele, esitades järgmised andmed:

  • töötaja ees- ja perekonnanime, ameti;
  • haiguse diagnoosimise kuupäeva;
  • haiguse ja selle tekkepõhjused;
  • tööandja ja tema aadressi.

Võimalike tööõnnetuse ja tööga seotud haigestumisjuhtumite korral on otstarbekas kasutada Tööinspektsiooni kodulehel olevat meelespead ja sinna juurde kuuluvaid õigusaktide nõudeid ning vajalikke materjale ja vorme. Kõik vajalik asub siin. Maamajanduses enamesinevate luu- ja lihaskonnahaiguste kohta saab lugeda siit