Töökeskkonna riskianalüüs

Töökeskkonna riskianalüüs on tööandja poolt organiseeritud toiming, mille teostab riskianalüüsi meeskond, mis koosneb ettevõtte töökeskkonna meeskonnast, töötajatest ja kindlasti ka spetsialistidest väljastpoolt. Lahendamaks küsimust, keda kaasata koostööpartnerina väljastpoolt, saab abi juhendist: Juhend riskihindamise kohta tööl, 2. Jagu.

Töökeskkonna riskianalüüsi praktilise läbiviimise osas on otstarbekas kasutada Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuuri eestikeelset riskihindamisjuhendit. Aga kindlasti ei tohi ära unustada, et vastavalt TTOS §13 lõige 1 punkt 3 kohaselt peab selle protsessi korraldama tööandja.  Seadus sätestab põhinõuded, kuid jätab toimingute metoodilised ja praktilised lahendused lahtiseks, mis võimaldab igas ettevõttes leida sobivaimad lahendused. Seaduse kohaselt on 4 põhinõuet:

  • töökeskkonna ohutegurite väljaselgitamine;
  • vajadusel ohutegurite parameetrite mõõtmine;
  • riskide hindamine töötaja tervisele ja ohutusele. Siinkohal tuleb mõista, et riske hinnatakse punktis 1 väljaselgitatud ohuteguritele;
  • kuna 3. punktis nõutakse kirjalikku vormistamist, siis tuleb ka see nõue täita.

Riskianalüüs on mõeldud eeskätt prioriteetsete ohutegurite väljaselgitamiseks, kuid on otstarbekas, et professionaalselt kokkupandud meeskond mõtleb ka lahendustele. See tähendab, et töökeskkonna riskianalüüsi väljakujunenud praktiliseks väärtuseks on ettepanekud iga ohuteguri jaoks terviseriski vähendamise meetmete osas.