Ohutegurite väljaselgitamine

Ohutegurite väljaselgitamine on loominguline protsess, millesse kaasatakse töötaja oma asendamatu praktilise ehk tunnetusliku kogemusega. See lähenemine on oluline ka seetõttu, et kuna riskihindamine on töötajapõhine, saab arvesse võtta iga töötaja individuaalsust ja eripära. Siinkohal ei tohi alla anda ja mõelda, et miks see kõik peab nii keeruline olema. Aga ei peagi: kui ettevõttes alustatakse esimese töökeskkonna riskianalüüsiga, on palju selliseid ohutegureid, mis ei ole individuaalselt spetsiifilised vaid vastupidi: on paljude jaoks ühised ja neid saab üldistada ehk levinud on töötajate grupeerimise põhimõte. Otstarbeka grupeerimisega saab protsessi oluliselt lihtsustada.

Näiteks võivad suures büroos olla kõik kuvariga töötajad. Või tootmisettevõttes operaatorid, abitöölised ja kuvariga töötajad (kontoris). Samas võib operaatoreid vaadelda eraldi distantsjuhtijatena või seadmete töö jälgijatena (seadistajad). Kui esimene kogemus on saadud, saab järgmise riskianalüüsi teha juba detailsemalt (kui on selle järele vajadus). Mõnel juhul tuleb selle etapi juurde tagasi tulla riski hindamise ajal, kui selgub, et grupi piires on erinevusi ja siis võib ohuteguri uuesti sõnastada. Näiteks selgub, et osa kuvariga töötajaid teeb seda 50…60 % tööajast (osa tööst on seotud liikumisega ettevõttes või väljaspool seda), osa aga 90…100 %. Pigem on keerulisem küsimus sellest, kui palju peab olema ohutegureid riskianalüüsis kajastatud. Siinkohal on kõigepealt vaja käsitleda kõiki TTOS § 6…9 nimetatud ohutegureid. Samuti Töötajate tervisekontrolli kord lisas loetletud ohutegureid (töökeskkonna ohutegurid või töölaad, mis on aluseks töötaja suunamisel tervisekontrolli).

Täiendavat infot ohutegurite kohta või määruste nõuetest riskianalüüsile saab TTOS alusel kehtestatud õigusaktidest. Juhendmaterjalidest võiks eelkõige soovitada Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuuri juhendit, kus on kasutatud loendite põhimõtet: üldine kontroll-loend, täpsustavad kontroll-loendid (10 loendit) ning eri sektorite ja töövaldkondade kontroll-loendid (7 loendit).

Kuna TTOS kasutab mõistet „muud samalaadsed ohutegurid“, on oluline töötajate ja töökeskkonnaõpetust saanud spetsialistide informatsioon. Siinkohal on omaette väärtus spetsialistidel väljastpoolt ettevõtet, sest ettevõttesiseselt ollakse harjunud, et kuskil on auk põrandas või juhe rippumas või mingi lõhn (mida enam ei tunnegi keegi) vmt.

Eespoolnimetatud juhenditest saab täiendavalt lugeda ohutegurite avastamise põhimõtetest. Andestamatu on, kui unustatakse suure terviseriskiga ohutegur või mõni osa töökeskkonnast.