Töökeskkonna sisekontroll

TTOS §13 kohaselt on töökeskkonna sisekontroll töötervishoiu ja tööohutusalase tegevuse kavandamine, korraldamine ja jälgimine ettevõtte tegevuse lahutamatu osana. Vähemalt kord aastas on kohustus see üle vaadata, analüüsida ja vajadusel kohandada tegevused. Kõige lihtsamas mõttes on see plaanipärane ja süstemaatiline töötervishoiu- ja tööohutusalane tegevus ettevõttes, koos sobivaimate kontrolli-, analüüsi- ja korrigeerimismeetmetega.

Kuna sisekontroll on alustegevus ja ei muuda töökeskkonda, siis tuleb ettevõttes leida selleks  sobivaimad lahendused. Kindlasti on otstarbekas tutvuda teiste ettevõtete kogemustega  ja asjakohase juhendmaterjaliga.

Abi võib olla ka standardi EVS 18001:2007 Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid nõuetega tutvumisest või miks mitte ka juurutamisest standardite ISO 14001:2005 ja ISO 9001:2008 kõrval või eraldiseisvana.

Kõigepealt on siiski otstarbekas hakata tegelema töötervishoiu ja tööohutuse korraldamisega, selle juurde saab aja jooksul arendada ka sobivaimad sisekontrolli protseduurid.