Tööandja kohustused ja õigused

Tööandja põhikohustus (ühtlasi vajadus) on tagada tervislik töökeskkond, see on siis parendustegevus ehk meetmete rakendamine. Eduka ja säästliku parendustegevuse eelduseks on läbimõeldud alustegevus ehk kavandamine. Alustegevuse komponendid ja etapid on sõnastatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §13-s. Kokkuvõtlikult ja lühidalt võib need sõnastada järgmiselt:

  • sisekontroll;
  • töökeskkonna riskianalüüs;
  • töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava;
  • teenused, tervisekontroll;
  • tervise taastamine, töö kergendamine;
  • esmaabi;
  • isikukaitsevahendid;
  • juhendamine, teavitamine;
  • suhtlemine tööinspektsiooniga.

Paljud tööandjad kasutavad ka neile antud õigust kehtestada ettevõttes õigusaktides ettenähtust rangemaid töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid. Kahjuks käsitletakse maksupoliitikas seda erisoodustusena. Seetõttu võivad väljaspool tööaega ja töökohta rakendatud meetmed tuua kaasa täiendava kulu.