Töötervishoiuteenused

Töötervishoiuteenus on töötervishoiuarsti, töötervishoiuõe, tööhügieeniku, tööpsühholoogi või ergonoomi (üldmõistes töötervishoiuspetsialist) tööülesande täitmine eesmärgiga aidata kaasa töötaja tervisele ohutu töökeskkonna loomisele, ennetada tööga seotud haigestumisi ning säilitada ja edendada töötaja tervist ja töövõimet. Töötervishoiuspetsialistide tööülesanded töötervishoiuteenuse osutamisel on kehtestatud määrusega.

Põhilised töötervishoiuteenused on järgmised:

  • töökeskkonna riskianalüüsi tegemine, sealhulgas ohutegurite parameetrite mõõtmine;
  • töötajate tervisekontroll ja terviseseisundi hindamine;
  • töötajate taastusravi korraldamine;
  • tööandja nõustamine töö kohandamisel töötaja võimetele ja terviseseisundile;
  • tööandja nõustamine töövahendite ja isikukaitsevahendite valikul ja kasutamisel ning töötingimuste parandamisel;
  • tööandja ja töötaja psühholoogiline nõustamine.

Nimetatud teenused on ära jagatud töötervishoiuspetsialistide vahel, kusjuures mõnda teenust võib osutada mitu spetsialisti (näiteks töökeskkonna riskianalüüs).